گواهی های کار

 

farstranslatin تاریخ انتشار

اردیبهشت 1399/02/23

گواهی‌های کار

۷-۱ گواهی‌های کار از مؤسسات و ادارات دولتی: گواهی کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادرکننده قابل‌ترجمه و تأیید است.

۷-۲ گواهی‌های کار صادره از مهدکودک‌ها و مراکز نگهداری سالمندان: گواهی‌های کار صادره از مهدکودک‌ها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۳ گواهی‌های اشتغال صادره از کارخانجات: گواهی‌های اشتغال صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۴ گواهی‌های کار صادره از آژانس‌های هواپیمائی و گردشگری: گواهی‌های کار صادره از آژانس‌های هواپیمایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره می‌شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر اینصورت با تأیید سازمان هواپیمائی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۵ گواهی‌های صادره از داروخانه‌ها: گواهی‌های کار صادره از داروخانه‌ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۶ گواهی‌های کار صادره از شرکت‌ها: گواهی‌های کار صادره از شرکت‌های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است. در صورتی‌که در گواهی‌های کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه اصل مستند الزامی است.

۷-۷ گواهی‌های کار از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها: گواهی کار صادره از بیمارستان‌ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شبکه‌های بهداشت و درمان یا دانشگاه علوم پزشکی با ارائه اصل مدرک تحصیلی اشخاص قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۸ گواهی‌های کار صادره از مطب پزشکان و دندان‌پزشکان: گواهی‌های کار صادره از مطب پزشکان و دندان‌پزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۹ گواهی کار از دفاتر اسناد رسمی: گواهی‌های کار صادره از سوی سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفتران اسناد رسمی و گواهی‌های کار افراد شاغل در دفتر خانه اسناد رسمی با مهر و امضای دفترخانه و گواهی‌های کار شاغلین در کانون سردفتران اسناد رسمی با مهر و امضای اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۱۰ گواهی‌های کار صادره از واحدهای صنفی مختلف: گواهی‌های کار صادره از واحدهای صنفی با تأیید اتحادیه‌های صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.

تبصره گواهی‌های کار صادره برای اتباع خارجی مستلزم ارائه اصل پروانه کار یاموافقت کتبی وزارت کار می‌باشد.

error: این متن غیر قابل کپی میباشد