گواهی های آموزشی

 

farstranslatin تاریخ انتشار

اردیبهشت 1399/02/23

گواهی‌های آموزشی

۵-۱ گواهی‌های صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای: گواهینامه‌های مهارت فنی و حرفه‌ای صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای با ارائه تأییدیه استاندارد، صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای  قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

اصل کارت مربیگری صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای قابل ترجمه و تأیید است چنانچه در کارت مزبور مدرک تحصیلی ذکر شده باشد ارائه اصل آن الزامی است.

۵-۲ گواهی‌های آموزشی کوتاه‌مدت ادارات دولتی: گواهی‌های صادره از سوی مراجع دولتی یا دانشگاه‌ها مبنی بر گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۳ گواهی‌های مراکز آموزش دوره‌های زبان: گواهی‌های صادره از مراکز آموزشی دوره‌های زبان که به صورت شرکتی با مجوز وزارت آموزش و پرورش اداره می‌شوند با تأیید آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۴ گواهی‌های آموزشی کوتاه مدت شرکت‌های خصوصی: گواهی‌های صادره مبنی بر گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت از طرف شرکت‌های خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیت آموزشی شرکت قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۵ گواهی‌های آموزشی کوتاه‌مدت از جهاد دانشگاهی: گواهی آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی با مهر و امضای جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

۵-۶ گواهی‌های صادره از موسسات خصوصی: گواهی‌های صادره از موسسات خصوصی که تحت نظر سازمان فنی و حرفه‌ای قرار دارند قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد، زیرا این گونه موسسات صرفاً می‌توانند به برگزاری دوره اقدام نمایند و هنرجویان باید جهت صدور گواهی به سازمان فنی و حرفه‌ای معرفی شوند.

۵-۷ گواهی‌های آموزشی دوره‌ای با ذکر ساعت: گواهی‌های آموزشی ساعتی، در صورتی قابل ترجمه و تأیید است که در متن آن مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری قید و ظهر آن توسط دفتر آموزش‌های آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مهر و امضاء شده باشد، گواهینامه‌های آموزشی دوره‌ای با ذکر ساعت صادره از دانشگاه‌ها با مهر دانشکده ذی‌ربط قابل ترجمه و تأیید است.

error: این متن غیر قابل کپی میباشد