مدارک تحصیلی

 

farstranslatin تاریخ انتشار

اردیبهشت 1399/02/23

مدارک تحصیلی

۳-۱ مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی): کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمائی و متوسطه و پیش‌دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید ادارۀ آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

۳-۲ تأییدیه مدرک تحصیلی: تأییدیه تحصیلی با مهر و امضای آموزش و پرورش مربوطه، در صورت برابر با اصل کردن رونوشت آن توسط اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه قابل ترجمه و تأیید است؛ در صورت ارسال تأییدیه تحصیلی به دارالترجمه‌ها مترجمین قبل از تأیید اداره امور مترجمان رسمی اجازه ترجمه سند را ندارند.

error: این متن غیر قابل کپی میباشد