عدم رعاریت تعرفه حق الزحمه مترجمی و نرخ شکنی (کمتر از تعرفه یا بیشتر)طبق قانون تخلف محسوب می شود.

error: این متن غیر قابل کپی میباشد