امور مربوطه به اتباع بیگانه

 

farstranslatin تاریخ انتشار

اردیبهشت 1399/02/23

امور مربوطه به اتباع بیگانه

۹-۱ مدارک مربوط به اتباع بیگانه: مدارک اتباع بیگانه از جمله کارت اقامت، کارت تردد و… مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نبوده لکن نامه وزارت کشور ترجمه و تأیید می‌شود.

۹-۲ گواهی‌های صادره در مورد اتباع بیگانه: گواهی‌های مورد نیاز اتباع و مهاجرین خارجی در خصوص احوال شخصیه، صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یا استانداری‌های محل اقامت قابل ترجمه و تأیید است.

۹-۳ گذرنامه خارجی و سند ازدواج: تصویر اسناد مزبور ابتدا توسط سفارت ذی‌ربط مهر و امضاء و پس از آن توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأیید و در این‌صورت قابل ترجمه و تأیید است.

error: این متن غیر قابل کپی میباشد