اسناد و مدارک شرکت ها

 

farstranslatin تاریخ انتشار

اردیبهشت 1399/02/23

اسناد و مدارک شرکت‌ها

۶-۱ اساسنامه: اصل اساسنامه و کپی برابر اصل آن توسط ثبت شرکت‌ها و صورت‌جلسه و اظهارنامه شرکت‌ها با مهر و امضای اداره ثبت شرکت‌ها، قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

۶-۲ اوراق سهام شرکت‌های سهامی عام: اوراق سهام شرکت‌های سهامی عام حاوی مهر و امضاء شرکت صادرکننده، قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۳ اوراق سهام بورس: اوراق سهام صادره از سازمان بورس اوراق بهادار قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۴ اوراق سهام شرکت‌های سهامی خاص: اوراق سهام شرکت‌های سهامی خاص یا بیمارستان‌ها در صورت ذکر اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان، در صورت‌جلسه شرکت یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی با مهر و امضاء اداره ثبت شرکت‌ها، قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۵. روزنامۀ رسمی: اصل روزنامۀ رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی، قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۶ گواهی‌های مالیاتی: گواهی‌های مالیاتی با مهر و امضاء ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تأیید است. ترازنامه شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. شرکت‌ها و مؤسسات حسابرسی در صورتی می‌توانند برای شرکت‌های غیردولتی تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که دارای مجوز حسابرسی بوده و این موضوع در روزنامه رسمی قید شده باشد. همچنین اگر ترازنامه توسط حسابرس خبره، حسابرسی شده باشد ارائه تأییدیه انجمن حسابرسان رسمی جهت ترجمه و تأیید الزامی است.

۶-۷ لیست بیمه: لیست بیمه کارکنان شرکت ها همراه با برگۀ پرداخت حق بیمه مربوط به فصل یا ماه خاص با مهر و امضای شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۸ گواهی های بیمه: گواهی های صادره از شرکت‌های بیمه از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت، با مهر و امضای دفاتر نمایندگی شرکت‌های بیمه و یا شعبه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است. گواهی فعالیت دفاتر بیمه با ارائه مجوز بیمه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۹ قراردادهای شرکت‌های خصوصی: قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و طرف خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم می شود با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۱۰ قراردادهای صادرات و واردات: قراردادهای شرکت‌های خصوصی در رابطه با صادرات و واردات کالا با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۱۱ قراردادهای بخش دولتی: قراردادهای بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تأیید است، مشروط بر اینکه بخش دولتی بلامانع بودن ترجمه را طی نامه رسمی اعلام نماید.

۶-۱۲ کارت اقتصادی : کارت‌های اقتصادی با مهر و امضای وزارت اقتصادی و دارایی قابل‌ترجمه و تأیید است.

۶-۱۳ کارت بازرگانی: کارت بازرگانی قابل‌ترجمه و تأیید است؛ رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام گردیده قابل تأیید می‌باشد.

error: این متن غیر قابل کپی میباشد